JAK HARTUJEMY DUCHA?

Formacja

JAK HARTUJEMY DUCHA?

Formacja

Formacja Misjonarza Świętej Rodziny

  • Formacja Misjonarza Świętej Rodziny rozpoczyna się trzytygodniowym postulatem (dla kandydatów do kapłaństwa), zaś półrocznym (dla kandydatów na braci), po którym odbywa się roczny nowicjat. Jest to czas próby; poznawania siebie i wspólnoty, swoich motywów wstąpienia, co prowadzi do rozeznania powołania. Złożenie pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) na jeden rok i otrzymanie stroju zakonnego wieńczy okres postulatu i nowicjatu.
  • Przyszły kapłan i misjonarz podejmuje studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina, zaś brat zakonny kontynuuje swoją formację w junioracie (odbywa się ona w Kazimierzu Biskupim, lecz także w domach zakonnych prowincji). Czas formacji zasadniczej (na którą składa się formacja ludzka, duchowa, intelektualna i pastoralna), podczas której definitywnie odnajdujemy życiowe powołanie, kończy się złożeniem ślubów wieczystych i przyjęciem święceń kapłańskich. Od tej pory Misjonarz Świętej Rodziny jest szczególnie posłany, by przepowiadać światu dobrą Nowinę, być dla niego znakiem obecności Chrystusa i szerzyć miłość do Świętej Rodziny. Pamiętamy przy o słowach Założyciela, że „kto chce zostać misjonarzem, musi posiadać wielkie zamiary i wysokie cele. Musi być szlachetnym i być gotowym ofiarować wszystko dla chwały Bożej, musi mieć serce szerokie, któryby zdolne było ogarnąć cały świat.”

Nowicjat

Przepisany Prawem Kanonicznym czas nowicjatu jest dla wszystkich kandydatów do życia zakonnego tym etapem, podczas którego głębiej poznają oni siebie i swoje powołanie oraz życie naszej zakonnej wspólnoty. Nowicjat w naszej Prowincji rozpoczyna się dla wszystkich kandydatów 7 września.

Celem formacji w nowicjacie jest takie ukształtowanie umysłu, woli i uczuć kandydata, aby mógł on w sposób świadomy i dojrzały podjąć się tych zobowiązań, które wypływają ze złożenia profesji zakonnej w naszym Zgromadzeniu.

Formacja duchowa nowicjuszy w naszym Zgromadzeniu zmierza do wyrobienia w nich właściwej postawy religijno-moralnej, opartej na wzorze Świętej Rodziny. Za całość formacji nowicjuszy w głównej mierze odpowiedzialny jest Mistrz Nowicjatu i jego Socjusz. Ich zadaniem jest troska o to, by nowicjusze umiejętnie współpracowali z łaską Bożą poprzez odprawianie poszczególnych praktyk religijnych przewidzianych przez prawo własne Zgromadzenia i zweryfikowali swoją zdatność do życia we wspólnocie zakonnej Misjonarzy Świętej Rodziny.

Nowicjat Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Klasztorna 4
83-423 Wielki Klincz

Wyższe Seminarium Duchowne MSF

Seminarium to nie tylko miejsce, ale także czas i wspólnota. Młodzi zakonnicy muszą się nauczyć, jak korzystać z trudnego daru wolności, być odpowiedzialnym za siebie i innych. Zdobywają gruntowne wykształcenie, aby przez nie wzbogacić swoją modlitwę i zbliżyć się do Boga, zaś formacja duchowa ma na celu umacnianie więzi z Jezusem Chrystusem. To, co w przyszłości będzie głównym ich zadaniem, teraz mają sami przeżyć- radość ze spotkania Jezusa, który ich powołał. Katechizując, głosząc słowo Boże, zapoznając się z różnymi ruchami katolickimi we wspólnocie Kościoła, mają możliwość już na sposób praktyczny sprawdzić i wykorzystać swoją wiedzę teologiczną.

Juniorat

Formacja zasadnicza rozpoczyna się w postulacie, jest kontynuowana w nowicjacie, a następnie w junioracie (dla braci zakonnych) lub seminarium (dla kandydatów do kapłaństwa). Jej celem jest przygotowanie kandydatów do życia w naszej wspólnocie i do apostolskiej działalności.

Formacja w postulacie ma za zadanie nie tylko zbadać zdolności i powołanie kandydata, ale także ułatwić mu przejście z życia świeckiego do nowicjatu. W tym czasie należy również zbadać, czy kandydat do życia zakonnego posiada osobową dojrzałość, odpowiednią wiedzę religijną i zdolność do podjęcia obowiązków wynikających z profesji zakonnej.

Juniorat ma na celu właściwą formację ascetyczno-duchową, intelektualną i praktyczno-zawodową młodych braci zakonnych. Młodych braci obowiązują te same co innych profesów praktyki modlitewne i ćwiczenia duchowne. Szczegółowy plan dnia oraz program zajęć ustala dla nich moderator junioratu w porozumieniu z przełożonym domu, w którym znajduję się juniorat.

W ramach formacji ascetyczno-duchowej troszczymy się o to, aby bracia poznali duchowość i charyzmat Zgromadzenia oraz przyzwyczaili się wypełniać wszystkie obowiązki wynikające ze złożonej profesji.
Zaleca się, zachowując tradycję Zgromadzenia, aby bracia odznaczali się szczególnym nabożeństwem do św. Józefa - opiekuna Św. Rodziny i ich patrona.

W ramach formacji intelektualnej bracia pogłębiają swoją wiedzę religijną i otrzymują podstawy wiedzy teologicznej. Ważną sprawą w czasie trwania junioratu jest właściwa formacja praktyczno-zawodowa braci i przygotowanie ich do przyszłych zadań apostolskich. Dlatego umożliwiamy im zdobywanie wykształcenia, które będzie pomocne w realizacji naszych zadań.

W praktyce w Polskiej Prowincji MSF dla odbywających juniorat Braci domem formacyjnym jest ten dom zakonny, do którego przynależą z racji pełnionych zadań, a ich bezpośrednim przełożonym jest przełożony domowy lub wyznaczony do tej funkcji kapłan.

Image
Image
ADRES
Referat Powołaniowy MSF
Długopole Górne 123
57-520 Długopole Górne
TELEFON
+48 690 588 374 (ks. Łukasz Skołud MSF)
EMAIL
lukasz.msf@gmail.com

TELEFON
+48 510 483 637 (ks. Adam Gaca MSF)
EMAIL
gaca.msf@tlen.com
NR KONTA
52 1020 4027 0000 1302 0460 5780
(PKOBP Oddział 1 w Poznaniu)