PROCEDURY, FORMALNOŚCI, DOKUMENTY

Dla kandydatów

Informacje ogólne

Formacja Misjonarza Świętej Rodziny rozpoczyna się trzytygodniowym postulatem dla kandydatów do kapłaństwa, zaś półrocznym dla kandydatów na braci, po którym odbywa się roczny nowicjat. Jest to czas próby; poznawania siebie i wspólnoty, swoich motywów wstąpienia, co prowadzi do rozeznania powołania. Złożenie pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) na jeden rok i otrzymanie stroju zakonnego wieńczy okres postulatu i nowicjatu.

Przyszły kapłan i misjonarz podejmuje studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina, zaś brat zakonny kontynuuje swoją formację w junioracie (odbywa się ona w Kazimierzu Biskupim, lecz także w domach zakonnych prowincji). Czas formacji zasadniczej (na którą składa się formacja ludzka, duchowa, intelektualna i pastoralna), podczas której definitywnie odnajdujemy życiowe powołanie, kończy się złożeniem ślubów wieczystych i przyjęciem święceń kapłańskich. Od tej pory Misjonarz Świętej Rodziny jest szczególnie posłany, by przepowiadać światu dobrą Nowinę, być dla niego znakiem obecności Chrystusa i szerzyć miłość do Świętej Rodziny. Pamiętamy przy o słowach Założyciela, że „kto chce zostać misjonarzem, musi posiadać wielkie zamiary i wysokie cele. Musi być szlachetnym i być gotowym ofiarować wszystko dla chwały Bożej, musi mieć serce szerokie, któryby zdolne było ogarnąć cały świat.”

Przyszły kapłan i misjonarz podejmuje studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina, zaś brat zakonny kontynuuje swoją formację w junioracie (odbywa się ona w Kazimierzu Biskupim, lecz także w domach zakonnych prowincji).

Czas formacji zasadniczej (na którą składa się formacja ludzka, duchowa, intelektualna i pastoralna), podczas której definitywnie odnajdujemy życiowe powołanie, kończy się złożeniem ślubów wieczystych i przyjęciem święceń kapłańskich.

Od tej pory Misjonarz Świętej Rodziny jest szczególnie posłany, by przepowiadać światu dobrą Nowinę, być dla niego znakiem obecności Chrystusa i szerzyć miłość do Świętej Rodziny. Pamiętamy przy tym o słowach Założyciela, że „kto chce zostać misjonarzem, musi posiadać wielkie zamiary i wysokie cele. Musi być szlachetnym i być gotowym ofiarować wszystko dla chwały Bożej, musi mieć serce szerokie, które by zdolne było ogarnąć cały świat.”


Zainteresowani życiem w naszej Wspólnocie zakonnej mogą skontaktować się również z:

Kontakt:

Referat Powołań MSF

Adres:

Długopole Górne 123, 57-520 Długopole Zdrój

Telefon komórkowy:

ks. Łukasz  Skołud MSF | +48 690 588 374

ks. Adam Gaca MSF | +48 510 483 637

Poczta email:

lukasz.msf@gmail.com,  gaca.msf@tlen.com 

Facebook | DUSZPASTERSTWO POWOŁANIOWO-MŁODZIEŻOWE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY :

/DUSZPASTERSTWO POWOŁANIOWO-MŁODZIEŻOWE MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

Facebook | Messenger:

Łukasz Skołud
Adam Gaca

Formalności

Zainteresowani wstąpieniem do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny winni złożyć następujące dokumenty:

 • Prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia z podaniem numeru telefonu komórkowego i adresu mail
 • Własnoręcznie napisany życiorys
 • Wypełniony kwestionariusz kandydata (pobierz dokument PDF)
 • Skrócony odpis aktu urodzenia i Zaświadczenie o stanie cywilnym (dwa osobne dokumenty)
 • Odpis aktu chrztu, wydany nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem prośby o przyjęcie do Zgromadzenia
 • Ogólne świadectwo zdrowia, potwierdzające zdolność do podjęcia studiów i pracy w Zgromadzeniu
  (pobierz dokument PDF)
 • Świadectwo szkolne (dla kandydatów na kapłanów - maturalne świadectwo dojrzałości, a dla kandydatów na braci - świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum lub ostatniej ukończonej klasy)
 • Świadectwo ukończenia katechezy (jeśli nie ma ocen na świadectwie szkolnym lub kandydat uczestniczył w innych formach katechezy)
 • Jedną aktualną fotografię legitymacyjną
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Wypełnioną kartę zgłoszenia do ZUS (pobierz dokument PDF)
 • Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń finansowych (pobierz dokument PDF)

Przygotowany komplet dokumentów należy złożyć w Kurii Prowincjalnej Misjonarzy Świętej Rodziny osobiście lub przesłać pod adres:

Adres:

Kuria Prowincjalna MSF

ul. Małoszyńska 27

skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Telefony stacjonarne:

+48 618 689 981

Strona internetowa:

misjonarzemsf.pl

Poczta email:

kuria@msf.opoka.org.pl 

Pragnących złożyć swe dokumenty osobiście informujemy, że Dom Prowincjalny Misjonarzy Świętej Rodziny znajduje się w dzielnicy Junikowo i z Centrum można tu dojechać m.in. tramwajem. Gdy kandydat swoje dokumenty przesyła pocztą, po rozpatrzeniu prośby zostanie on powiadomiony przez Kurię Prowincjalną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wzór Podania

Podlasie, dn. 13 maja 2019 r.

Jan Kowalski
ul. Lubelska 32
32-040 Podlasie
kom.: 500 500 500
osoba@mail.nn

(numer telefonu komórkowego i adres mail są konieczne)

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO ZGROMADZENIA

 

Przełożony Prowincjalny
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Kuria Prowincjalna MSF
Małoszyńska 27
skr. poczt. 43
60-176 Poznań

 

Świadomie i dobrowolnie zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, jako kandydata na kleryka (brata). Prośbę swoją motywuję pragnieniem służenia Bogu i Kościołowi w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Jan Kowalski

Wzór Życiorysu

ŻYCIORYS

Nazywam się Jan Kowalski. Urodziłem się 18 listopada 1995 roku w Górce Klasztornej, jako syn Mieczysława i Franciszki (z domu Pawlak). Mój ojciec jest z zawodu mechanikiem samochodowym i pracuje w serwisie samochodowym w Łobżenicy. Moja mama natomiast pracuje jako nauczycielka języka polskiego w miejscowej szkole.

Zostałem ochrzczony w roku 1995, pierwszą Komunię Świętą przyjąłem w roku 2003, natomiast sakrament Bierzmowania w roku 2011. Po przyjęciu sakramentu Bierzmowania służyłem w liturgicznej służbie ołtarza jako lektor w mojej parafii, byłem również członkiem wspólnoty modlitewnej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum podjąłem dalszą naukę w Technikum Informatycznym w Pile, które ukończyłem otrzymując świadectwo dojrzałości w roku 2014.

Interesuję się wspinaczką górską, muzyką i sportem. Wolne chwile poświęcam na górskie wycieczki i naukę języków obcych.

Od kilku lat towarzyszy mi pewne przekonanie, że Pan Bóg powołuje mnie na drogę kapłańską, którą chcę podjąć w Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Jan Kowalski

ADRES
Referat Powołaniowy MSF
Długopole Górne 123
57-520 Długopole Górne
TELEFON
+48 690 588 374 (ks. Łukasz Skołud MSF)
EMAIL
lukasz.msf@gmail.com

TELEFON
+48 510 483 637 (ks. Adam Gaca MSF)
EMAIL
gaca.msf@tlen.com
NR KONTA
52 1020 4027 0000 1302 0460 5780
(PKOBP Oddział 1 w Poznaniu)