FormacjaEtapy kształcenia misjonarza Świętej Rodziny

 

Formacja zasadnicza rozpoczyna się w postulacie, jest kontynuowana w nowicjacie, a następnie w junioracie (dla braci zakonnych) lub seminarium (dla kandydatów do kapłaństwa). Jej celem jest przygotowanie kandydatów do życia w naszej wspólnocie i do apostolskiej działalności.

Formacja w postulacie ma za zadanie nie tylko zbadać zdolności i powołanie kandydata, ale także ułatwić mu przejście z życia świeckiego do nowicjatu. W tym czasie należy również zbadać, czy kandydat do życia zakonnego posiada osobową dojrzałość, odpowiednią wiedzę religijną i zdolność do podjęcia obowiązków wynikających z profesji zakonnej.

Juniorat ma na celu właściwą formację ascetyczno-duchową, intelektualną i praktyczno-zawodową młodych braci zakonnych. Młodych braci obowiązują te same co innych profesów praktyki modlitewne i ćwiczenia duchowne. Szczegółowy plan dnia oraz program zajęć ustala dla nich moderator junioratu w porozumieniu z przełożonym domu, w którym znajduję się juniorat.

W ramach formacji ascetyczno-duchowej troszczymy się o to, aby bracia poznali duchowość i charyzmat Zgromadzenia oraz przyzwyczaili się wypełniać wszystkie obowiązki wynikające ze złożonej profesji.
Zaleca się, zachowując tradycję Zgromadzenia, aby bracia odznaczali się szczególnym nabożeństwem do św. Józefa - opiekuna Św. Rodziny i ich patrona.

W ramach formacji intelektualnej bracia pogłębiają swoją wiedzę religijną i otrzymują podstawy wiedzy teologicznej. Ważną sprawą w czasie trwania junioratu jest właściwa formacja praktyczno-zawodowa braci i przygotowanie ich do przyszłych zadań apostolskich. Dlatego umożliwiamy im zdobywanie wykształcenia, które będzie pomocne w realizacji naszych zadań.

W praktyce w Polskiej Prowincji MSF dla odbywających juniorat Braci domem formacyjnym jest ten dom zakonny, do którego przynależą z racji pełnionych zadań, a ich bezpośrednim przełożonym jest przełożony domowy lub wyznaczony do tej funkcji kapłan.